Beschermingsbewind
Er zijn twee gronden op basis waarvan beschermingsbewind kan worden aangevraagd. Wanneer iemand door lichamelijke of psychische omstandigheden tijdelijk of permanent de eigen financiële zaken niet (meer) kan behartigen. Of wanneer er meerdere schulden zijn opgebouwd waarvoor iemand zelf geen oplossing meer voor kan vinden. Dan is er sprake van problematische schulden. Bij de Kantonrechter kan in deze situaties beschermingsbewind worden aangevraagd. Voorwaarde is wel dat de aanvrager meerderjarig* is.

De draad weer oppakken
Tijdens een zitting kan Samen in Bewind door de Kantonrechter als uw (beschermings)bewindvoerder worden benoemd. Wij gaan samen met u de draad weer oppakken. De benoeming wordt door de rechtbank vastgelegd in een beschikking, die wordt afgegeven voor bepaalde of onbepaalde tijd. Onder bewindstelling is dus niet vrijblijvend. Opheffing van bewind is ook alleen mogelijk via de Kantonrechter. Deze zal aan de hand van de argumenten (van zowel u als van de bewindvoerder) tijdens een zitting hier een uitspraak over doen.

Taken die uw bewindvoerder uitvoert zijn onder andere:                                 
•    Verzoek tot onder bewindstelling voor u opstellen en indienen
•    Plan van Aanpak (en eventueel Aanvullend Plan van Aanpak) voor u maken
•    Budgetplan voor u opstellen en uitvoeren
•    Mogelijkheden diverse toeslagen en uitkeringen voor u onderzoeken en aanvragen 
•    Bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor u aanvragen
•    Belastingaangifte voor u verzorgen
•    Contact voor u onderhouden met diverse instellingen en instanties
•    Ziektekosten voor u declareren
•    Uw post behandelen (ons kantoor wordt uw postadres)
•    Betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast voor u treffen
•    Jaarlijkse rekening en verantwoording voor u indienen bij de Kantonrechter

Samen in Bewind neemt uw financiële zorgen uit handen. Wij streven ernaar dat u op termijn weer zelfredzaam bent. Wij bekijken dan ook samen of u wellicht in de toekomst weer zelfstandig uw financiën kunt gaan beheren.

De volgende personen of instellingen kunnen bewind, mentorschap of curatele aanvragen of wijzigen:

•    u zelf
•    uw partner
•    uw familieleden tot in de vierde graad:
      ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
•    degene die uw gezag uitoefent, zoals uw voogd of stiefouder als u nog minderjarig* bent
•    de officier van justitie (als u bijvoorbeeld geen familie heeft)
•    de instelling waar u verblijft of wordt behandeld (via de directeur van de instelling).
      Men moet dan wel vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwant in de
      eerste of tweede graad (ouder, grootouder, kind, kleinkind en broer en zus), de voogd, de curator of
      de bewindvoerder het verzoek niét indient

 

Verzoek tot wijziging bewindvoerder
Wilt u een andere bewindvoerder? Dan kan een wijzigingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend, liefst met de bereidverklaring van een nieuw aan te stellen bewindvoerder. Het komt voor dat Samen in Bewind wordt benaderd met de vraag een al bestaand bewind over te nemen. In dat geval nemen wij altijd contact op met de huidige verantwoordelijke bewindvoerder, voordat een wijziging in gang wordt gezet. Uw belang staat daarbij in alle gevallen voorop.KvK: 140 93 683
Aangesloten bij Branchevereniging PBI
© 2018 Samen in Bewind