Privacyverklaring Samen in Bewind BV

Deze privacyverklaring is opgesteld vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Deze wet zorgt voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten, extra verantwoordelijkheden voor organisaties en uniforme privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie.
     
Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens omvatten al uw gegevens waarin u wordt geïdentificeerd of van waaruit u identificeerbaar bent. We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens uit verschillende bronnen. Wij zullen al uw persoonsgegevens die hetzij direct of indirect zijn verzameld, verwerken en beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring.
 
Waarom verzamelen wij en welke persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 
Wat wij doen met uw persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die door u worden gegenereerd worden door ons verwerkt en gebruiken we voor het leveren van onze diensten. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op basis van een beschikking rust op de verwerkingsverantwoordelijke de beschermingsbewindvoerder.
 
Hoe we uw persoonsgegevens beschermen
We hebben maatregelen genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen door middel van de diensten, websites en toepassingen. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de beperkingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, volgen regelmatig training op het gebied van gegevensbescherming en voldoen aan de regels van ons intern beleid in overeenstemming met de van toepassing zijnde Europese en nationale regelgeving. Alle medewerkers verplichten zich tot geheimhouding middels een getekende verklaring. We begrijpen dat het cruciaal is om gegevens op een veilige manier op te slaan. Daarom bewaren we persoonlijke en andere gegevens met behulp van passende fysieke, technische en administratieve beveiligingen om gegevens te beschermen tegen voorzienbare risico’s, zoals onbevoegd(e) gebruik, toegang, bekendmaking, vernietiging of wijziging.
 
Hoe lang we uw gegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en daarna voor wettelijke, regelgevende, auditgerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.
 
U heeft ten alle tijden het recht om de door ons verwerkte gegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren. Als u gebruik blijft maken van onze diensten, dan geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de bijgewerkte privacyverklaring die op dat moment van toepassing is.



Versie 05.2018

KvK: 80780474

 
© 2023 Samen in Bewind BV